• En Yakın Acente

  Yakınımdaki Acenteler

  YAKINDAKİ SERVİSLERİ ARAYIN
 • Online İşlemler

  Kullanıcı İşlemleri

  Poliçe Sorgulama

  Hasar Hizmet Merkezi

  0850 222 555 7
 • Birleşme İşlemi
  Duyurusu 
  Ticaret Unvanı :
  Liberty Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)
  Ticari Adresi :
  Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 13/3, Ümraniye, İstanbul


  Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 969/12 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

  Yüklenme Tarihi :17.07.2018

HASAR İŞLEMLERİ

Liberty Sigorta Konut ürünleriyle
evinizde huzur içinde yaşayın...

Liberty Canım Evim Esnek Paket

Liberty Canım Evim Esnek Paket

Eviniz sizin kaleniz. Ama kalelerin de korunmaya ihtiyacı var. Liberty "Canım Evim" Sigortası sahibi olun, evinizi olası hasarlara ve risklere karşı koruyun.

Bu ürünümüzde bulunan teminatlar:

ZORUNLU TEMİNATLAR
Yangın, Yıldırım ve İnfilak

Yangın, yıldırım ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı riziko adresinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.

Yangın Mali Sorumluluk

Poliçede temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu, Sigortalıya gelebilecek aşağıda yazılı sorumluluklar poliçede belirtilen limitler ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir (İşbu teminat aksine hüküm bulunmadıkça Deprem, Yer Kayması, Fırtına, Sel, Su Baskını, Dolu ve Kar Ağırlığı sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).

Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu
Sigortalı malik ise kiraya verdiği bina sebebiyle kiracı veya işgal edene karşı çıkabilecek sorumluluklar,

Komşuluk Mali Sorumluluğu
Malik, kiracı veya işgal edenin komşu bina ve mallarına verilecek zarar dolayısıyla çıkabilecek komşuluk sorumluluk şeklinde temin edilmiş olup, ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, mesuliyete konu olan bina ve/veya eşyanın Yangın Sigortası Genel Şartlarının B.5 maddesi hükümlerine göre bulunacak değeridir.

Kira veya kullanım kaybına sebebiyet verilmesi neticesinde kiracı veya malike karşı sorumluluk sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet ise, bir seneyi aşmamak üzere hasar tarihinde kirada veya işgal altında bulunan kısımların tamir veya yeniden inşası için tespit edilecek süreye isabet edecek olan kira bedeli tutarı kadardır.

Yangın Ek Teminatlar
 • Dahili Su
  Bu teminatla, binanın su tesisatının, boru, çatı, pencere, su oluğu vb. donanımının patlaması, taşması, sızması, donması, tıkanması ve kırılması sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmiştir.
  Ayrıca kapatılması unutulan musluklardan akan suyun sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar da teminat altına alınmaktadır.
 • Duman
  Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının ani, beklenmedik ve kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan dumanın sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir
 • Kara Taşıtları Çarpması
  Sigortalıya ait olmayan motorlu veya motorsuz araçların sigortalı mallara çarpması neticesinde oluşan maddi zarar temin edilmektedir.
 • Hava Taşıtları Çarpması
  Sigortalıya ait olmayan uçaklar ve diğer hava taşıtlarının çarpması ya da bunlardan parça veya cisim düşmesi sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir.
 • Yer Kayması
  Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşan yer kayması ya da toprak çökmesi sonucu sigortalı mallarda oluşan maddi zararlar temin edilmektedir.
 • Kar Ağırlığı
  Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya buzun gerek ağırlığı gerekse kayması ve/veya düşmesi nedeniyle, sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminat kapsamına dahildir.
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler ve Terörizm
  Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri
  İşbu teminatla, Yangına sebebiyet vermiş olsun veya olmasın grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri neticesinde meydana gelen olaylar ve bu olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdahalenin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.
  Kötü Niyetli Hareketler
  Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.
  Terörizm
  İşbu teminatla, Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar temin edilmektedir.
Özel Ek Teminatlar
 • Bina Ekleri
  Poliçede temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu, dış cephe panjurları ve çatıda açıkta bulunabilecek güneş kolektörü teminat kapsamına poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa Dolu, Fırtına ve Kar Ağırlığı sonucu oluşabilecek zararlar temin edilmez).
 • Kazaen Kırılma
  Riziko adresinde ve çalışır vaziyette bulunan sigortalıya ait televizyon, video, müzik seti, DVD ve masa üstü bilgisayarların ihmal veya kusur sonucu ani ve beklenmedik bir şekilde kazaen kırılmaları temin edilmektedir. (Muafiyet: Beher hasarda, asgari 200 TL'den az olmamak üzere hasarın %30' u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır)
 • Nakliye Rizikosu
  Poliçede temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu konutta bulunan taşınabilir kısmi hasarlı ya da hasarsız eşyanın nakil esnasında göreceği zararlar poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak kaydı ile teminata dahildir. ( Muafiyet: Beher hasarda, hasarın %25' i oranında muafiyet uygulanacaktır).
 • Nakliye Masrafları
  Sigorta kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu konutta bulunan taşınabilir kısmi hasarlı ya da hasarsız eşyanın nakliye edilmesi gereken durumlarda oluşan nakliye masrafları poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak kaydı ile teminata dahil edilmiştir.
 • Ortak Alanlar
  Yangın Sigortası Genel Şartlarında 2.1. Taşınmaz Mallar bölümünde yer alan bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi değerler işbu sigortada yer alan yangın ve ek teminatlarına(*) karşı vuku bulabilecek bir hasarda sigortalının hissesine düşen kısmı aşmamak üzere ve azami poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).
 • Yakıt Sızması
  Poliçe kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu sabit ısıtma sistemine dahil olan cihazda ve/veya tesisatta meydana gelen yakıt sızmalarının doğrudan sigorta konusu değerlere vereceği zararlar poliçede belirtilen limite kadar teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa yakıt ve yakıt tankının göreceği zararlar teminat kapsamı dışındadır). (Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşacak zararlar teminat kapsamında değildir.).
 • Boya-Badana Masrafları
  Poliçede temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu sigortalının yapmış olduğu boya, badana ve duvar kağıdı masrafları poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak kaydıyla temin edilmektedir.
 • Kira Kaybı
  Poliçe ile teminat altına alınan rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde Sigortalının kira kaybı aşağıda yazılı kloz dahilinde temin edilmektedir:
  - Sigortalı Kiracı ise Kiracının Kira Kaybı, peşin ödenmiş kiranın işlemeyen günlerine ait olan kısmı ile sınırlı olmak üzere,
  - Sigortalı Malik veya intifa hakkı sahibi ise, kira sözleşmesinde yazılı tutar ya da aylık rayiç kira bedeli ile sınırlı olmak üzere kira kayıpları temin edilecektir.
  Sigortacının sorumluluğu, hasar tarihi ile hasarın giderilmesi arasındaki süre olup, her halükarda 12 ay ve poliçede belirtilen limit ile sınırlı olacaktır. Aylık ödenecek tutar, teklifte kayıtlı tutarın 12 aya bölünmesi şeklinde hesaplanacaktır. ( Aksine hüküm yoksa Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).
 • İkametgah Değişikliği Masrafları
  Poliçe kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu konutun oturulamaz hale gelmesi nedeniyle tamir veya yeniden inşası için gerekli makul süreyi aşmamak üzere azami 12 aya kadar kiracı veya malik sıfatı ile Sigortalının geçici nitelikteki muadil bir konut için yapacağı masraflar poliçede kayıtlı azami limiti aşmamak üzere temin edilmiştir. Söz konusu tazminatın ödenebilmesi için zarar gören binanın tamiri ya da yeniden inşasının yapılması esastır. (Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşacak zararlar teminat kapsamında değildir.).
 • İzolasyon Eksikliği
  Poliçede sürekli yağan yağmur ya da kar sonucu, konutun dış cephe duvarlarından, çatısından ya da pencere ve / veya kapı aralarından giren/sızan kar veya yağmur suyunun sigorta konusu mahale vereceği zararlar sonucu sigortalının üstlenmek zorunda kaldığı boya, badana, kirlenme veya onarım masrafları poliçe süresince yalnız bir olay ile sınırlı olmak şartıyla poliçede belirtilen limite kadar teminat kapsamına dahil edilmiştir. ( Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana gelen hasarlar, ısı farklılıkları sonucu oluşan terleme, rutubetlenme, küflenme, dış cephede ve çatıda oluşan hasarlar, izolasyon masrafları teminat kapsamında değildir).
 • Misafir Koruma
  Poliçe kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu konutta bulunan misafirlere ait eşyalar poliçede belirtilen limitle teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa nakit, mücevherat ve kıymetli eşyalar teminat kapsamı dışındadır).
  Çek, senet, kıymetli evrak, pasaport, ehliyet ve kimliğin göreceği zararlarda, sigortacının sorumluluğu yeniden basım ya da yeniden düzenleme masrafları ile sınırlı olacaktır.
 • Konut Dışında Bulunan Eşya
  Poliçe kapsamında temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu kuru temizleme, terzi ya da tamire gönderilen eşyaların göreceği zararlar başka bir sigorta ile tazmin edilmesinin mümkün olmadığı hallerde poliçede belirtilen bedel ile teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).
 • Konuta Hizmet Verenlerin Zararları
  Tamirci, temizlikçi vb. kişilerin konuta işbu sigorta ve zeyilnamelerinde yazılı risklerin gerçekleşmesi neticesinde verecekleri zararlar poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir.
 • Çevre Düzenlemesi
  Poliçe kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu konutun bahçesinde bulunan her çeşit bitki, ağaç ve çimen gibi bahçe düzenlemesine ilişkin değerler poliçede belirtilen limite kadar yeniden dikim masraflarını karşılamak üzere teminat kapsamındadır. ( Aksine hüküm yoksa Deprem, Yer Kayması, Fırtına, Sel, Su Baskını, Dolu ve Kar Ağırlığı sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).
 • Dolu
  Fırtınaya bağlı olmaksızın, dolu sonucu meydana gelecek zararlar poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir. ( Belirtilmediği sürece, açıktaki eşyalarda meydana gelecek zararlar teminat haricidir)
 • Garaj
  Poliçe kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu, bitişik ya da ayrı inşa edilmiş konuta ait kapalı ve kilitli bir saha içerisinde bulunan her çeşit motorlu veya motorsuz kara araçları ile deniz taşıtları (6 metreden küçük olan tekneler, deniz motorları, deniz motosikletleri, sportif amaçlı diğer deniz araçları) poliçede belirtilen limite kadar teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşabilecek zararları temin etmez.) Söz konusu depolama sahasında tüm önlemlerin alınmış olması teminatın geçerliliği için esastır.
  Söz konusu mahalde araçların kullanımı sırasında yapının ya da araçların göreceği zararlar teminat kapsamı dışındadır.
 • Boş Kalma
  Hırsızlık Sigortası Genel Şartları "A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller" başlığı altında yer alan ve 4.1 maddesi kapsamında olan, sigortalı konutun aralıksız 30 günden fazla boş kalma süresine dair ek teminat poliçede yazılı süreye kadar uzatılmıştır.
 • Yeni Değer Klozu
  Eşya sigorta bedelinin yeni satın alma değerine eşit olması kaydı ile (benzer kalite, kapasite, performans, işlev, teknoloji vb.) herhangi bir risk gerçekleştiğinde hasar ödemelerinde eskime ve yıpranma payı düşülmez.
  Not: Eskime, Aşınma ve kullanma payı yeni değerin %40`ından fazla ise bu kloz geçersizdir.
 • Eksik Sigorta Koruması
  Sigorta poliçesi kapsamında oluşabilecek bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı limitle sınırlı olacaktır. Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark % 20 veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır.
Hırsızlık

Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün;

 • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
 • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
 • Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
 • Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
 • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle

yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar, teminat altına alınmıştır.

 • Kıymetli Eşya
  Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve işbu sigortada kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarının "Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler" başlıklı, A.3. maddesinin 3.7.(a), (b), (c), (d) bentlerinde belirtilen kıymetler, sigorta bedelinin azami %30' u ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir. Söz konusu kıymetlere ilişkin bedel toplamının bu oranı aşması halinde, poliçede aşan kısım için sürprim alınması ve poliçe üzerine not edilmek kaydı ile teminat bu kısım için genişletilebilir.
  Sigortacının altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevherat, değerli taş, inci, değerli saat vb. için azami sorumluluğu poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır. Bu kıymetlerin kilit altında (kasa, kilitli dolap veya kilitli çekmece) tutulması şarttır.
  Nakit para, cumhuriyet altını, reşat ve benzeri altın paralar, kıymetli evrak, döviz, çek, pul koleksiyonu, hisse senedi, tahvil, kıymetli evrak, modeller, kalıplar, belgeler, el yazmaları konut içinde açıkta bulunmaları halinde 150 TL, kasa içinde bulunmaları halinde 1,000 TL' ye kadar teminat altına alınmıştır.
Makine Kırılması

Konutta bulunan kat kaloriferi yada binanın ortak kullanım alanlarında bulunan makinelerin ( Geçerli bir ortak alan sigortası kapsamında temin edilmemiş ise azami kendi hissesi ile sınırlı olmak üzere ) kullanıldıkları mahalde deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelecek hasarlar poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir.

Enkaz Kaldırma Masrafları

Poliçe ile teminat altına alınan rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, tamamı ile zayi olmuş sigortalı kıymetlerin taşınması, demontesi veya yıkılması için yapılan enkaz kaldırma masrafları poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahil edilmiştir. (Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşacak zararlar teminat kapsamında değildir.)

Kap-Kaç ve Gasp

Sigortalı ve birlikte yaşadığı aile bireylerinin konut dışında Kap-Kaç veya Gasp neticesinde kişisel eşyaların çalınması ve/veya zarara uğraması poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa Ruhsatlı Silahlar, Lap-top, Fotoğraf Makinesi, Cep Telefonu, Kamera, Optik Ürünler, vb. elektronik cihazlar teminat kapsamı dışında olup, Nakit Kapkaç/Gasp teminatının % 15' i ile sınırlı olmak üzere temin edilmiştir). Çek, senet, kıymetli evrak, pasaport, ehliyet ve kimliğin göreceği zararlar, söz konusu kıymetler için sigortacının sorumluluğu yeniden basım ya da yeniden düzenleme masrafları ile sınırlıdır.

Cam Kırılması

Konutta bulunan kapı ve pencere camları ile duvara sabitlenmiş aynaların kaza sonucu kırılması poliçede belirtilen limite kadar teminata dahildir.

Camdan mamul masa, sehpa ve vitrin camları için sigortacının poliçe süresince azami sorumluluğu işbu sigortada kayıtlı Cam Bedelinin % 10' u ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir. Bunların dışındaki cam ve benzeri malzemeden yapılmış eşyaları kapsamaz.

Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigortada kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller başlıklı ve 2.(a), (d) ve (e) kapsamında yazılı riskler teminat kapsamına dahildir.

Konut Yardım Hizmetleri (Asistans) 0850 222 555 7
 • Su Tesisat Hizmeti
  Müşteriye ait konut içindeki sıhhi tesisat direkt konuta ait su vanasından başlayıp musluklara (musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vb .tesisat kapsamı dışındadır) kadar ki kısmı kapsar.
  Konutun sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, lavabo altındaki atık su borusu, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında tıkanma, sızıntı veya kırılma olması durumunda Şirket, bu tür tesisatın şartlarının böyle bir tamiratı mümkün kıldığı zaman daha ileri zarara karşı konutu korumak için gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatçıyı gönderecektir.
  Tesisat sonrası gerekli durumlarda kırım kapama işlemleri aşağıda belirtilen EK1 kloz çerçevesinde yapılacaktır. Şirket poliçenin yürürlükte olduğu bir yıl içinde azami üç olay olmak kaydıyla her bir olay için 750 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını karşılayacaktır.
  Masrafların azami sınırları aşması durumunda Liberty Sigorta'ya bilgi verilecek, poliçede teminat olması durumunda onay verilecek ve limiti aşan kısım için yapı onarım kapsamında işleme devam edilecektir. Poliçede teminat olmaması durumunda doğacak fark için sigortalı ile mutabık kalınarak fark ücret sigortalı tarafından karşılanacaktır.
  Sigortalı tahmini masrafı kabul eder etmez, gerekli dökümanı imzalayacak toplam masrafın, 750 TL'na kadar olan kısmını şirket karşılayacak, 750 TL'nı aşan kısmını sigortalı direk teknik servis elemanına ödeyecektir.
  Sigortalının tahmini tamir masrafını kabul etmemesi durumunda, onarım mümkün olduğu hallerde, tamirat 750 TL sınırına kadar yapılacaktır.

  İstisnalar
  Aşağıda belirtilen durumlar hizmet kapsamı dışındadır.
  A) Konut içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri.
  B) Konutun içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, tesisat (tesisat veya diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olsa bile).
  C) Su borularına bağlı her türlü eletrikli eşya, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri.
  D) Sigortalının veya üçüncü şahısların tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan,konuta ait sabit tesisat / donanımdaki hasar. Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile konuta ait olarak kabul edilmeyecektir.
  E) Her türlü su tesisat iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları.
 • Elektrik Tesisat İşleri
  Müşteriye ait konut içindeki elektrik tesisat, direkt konuta ait elektrik sigortasından başlayıp elektrik anahtarına kadar ki kısmı kapsar. Konutta meydana gelen kısa devre konutun dışındaki, konuta ait sayaç veya kofra sigorta ve tesisatını etkilemesi durumunda teminat altına alınır.
  Müşteriye ait konutun içerisinde, konutunun içinden kaynaklanan elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi halinde, firmamız tesisatı çalışır hale getirmek için gerekli acil tamir önlemini yapacak elektrikçiyi gönderecektir.
  Şirket poliçenin yürürlükte olduğu bir yıl içinde azami üç olay olmak kaydıyla herbir olay için 450 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını karşılayacaktır.

  İstisnalar
  Aşağıda belirtilen durumlar hizmet kapsamı dışındadır:
  A) Elektrik anahtarı, lamba, ampul, floresan, duy ve priz gibi elektrik tesisatından bağımsız tesisatlar.
  B) Elektrikle çalışan ısıtıcı, elektrikli eşyaları veya her türlü cihazdaki hasarın tamiri.
  C) Konutta veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri.
  D)Her türlü elektrik tesisat iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları,
  E)Ana elektrik tesisatına sonradan yapılan ek tesisat arızaları.
 • Çilingir Hizmeti
  Herhangi kazai bir sebep veya anahtarların çalınması, kaybedilmesi, unutulması durumunda konuta girilebilmesi veya hırsızlık sonucu kilitlerin hasar görmesi (parmaklık kilidi hasarları dahil) durumunda kilit değişimi için ya da herhangi bir nedenle kilitlerin arızalanması sonucu konuta hiçbir giriş yolunun bulunmaması ve tamiratın mümkün olduğu hallerde, konutu daha ileri hasar veya zarara karşı korumak maksadıyla Şirket gerekli acil tamir hizmetini sağlamak amacıyla anlaşmalı çilingirini gönderecektir.
  Şirket poliçenin yürürlükte olduğu bir yıl içinde azami üç olay olmak kaydıyla her bir olay için 450 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı) ve işçilik masraflarını karşılayacaktır.
  Eğer yukarıda (1.3.1)'de bahsedilen bazı olaylardan dolayı konuta girmek mümkün olmazsa, Şirket içerden dışarıya çıkması mümkün olmayan şahısların kurtarılması ile ilgili 750 TL sınırına kadar olan masrafları da karşılayacaktır.
  Ek anahtar yaptırılması, hasar görmemiş kilitlerin değiştirilmesi sonucu oluşacak malzeme masrafları kapsam dışıdır.

  İstisnalar A) Aksesuar malzemeler asistans poliçe kapsamı dışında olup sigortalı tarafından karşılanır (güvenlik zinciri-süngüsü, kapı freni vb.).
  B) Anahtarların kopya edilmesi,
  C) İsteğe bağlı kilit veya barellerin değiştirilmesi,
  D) İsteğe bağlı kapının açılması,
 • Cam işleri
  Konutun dış cephesinde ve konut içinde bulunan camların ve aynaların hasar görmesi (kırılma veya çatlama) durumunda, Şirket hasar gören parçayı eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karşı konutunu korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir camcı gönderecektir.
  Şirket poliçenin yürürlükte olduğu bir yıl içinde azami üç olay olmak kaydıyla herbir olay için 750 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını (her türlü montaj masrafları ve vinç kullanım ücretleri dahil) karşılayacaktır.
  Poliçede "Cam Kırılması" teminatının bulunması halinde, hasarın tamamı limit gözetilmeksizin aynen ödenecektir ve yukarıdaki limiti aşan kısım Liberty Sigorta'ya fatura edilecektir. Poliçede cam kırılması teminatının olmaması halinde, vuku bulan cam kırılmasının işçilik ve materyal masraflarının teminat limitini aşacağının saptanması ve aşan kısıma sigortalı konut sahibi tarafından onay verilmesi halinde camcı hizmetine devam edecek ve aşan kısım için gerekli olan bedel sigortalı tarafından ilgili iş koluna ödenecektir. Aşan kısım için onay verilmemesi halinde Şirket teminat limitine kadar olan tamiratı yapacak, aşan kısım için bir işlem yapmayacaktır.
  Liberty Sigorta'ya yaptırılmış/faturalı olarak iletilen konut cam hasar taleplerinde poliçedeki cam asistans teminat limitine kadar (750 TL) olan kısım Tur Assist firması tarafından, bu limitin üzerindeki tutar Liberty Sigorta tarafından sigortalı hesabına ödenecektir. Cam asistans teminat limitinin altında kalan hasarlar için tüm evraklar Tur Assist firmasına gönderilecek, limit aşımı olan hasarların evrakları da Liberty Sigorta'nın sistemine yüklenecektir. Geri ödemeler için yıllık teminat limiti İşyeri ve konut toplam 75.000 TL sınırlı olup, taraflarca bu limitin kontrolü sağlanacaktır.

  İstisnalar
  A) Aksesuar malzemeler asistans poliçe kapsamı dışında olup sigortalı tarafından karşılanır (cam kapı motoru-makinası, cam kapı aksesuarları vb.).
  B) Antika, kristal benzeri cam ürünlerinin değiştirilmesi
 • Doktor veya Ambulans Gönderilmesi
  Konutta ikamet eden Sigortalının veya birlikte ikamet ettiği birinci derece aile üyesinin, Bedeni Yaralanma veya Ciddi Hastalığı durumunda Şirket, nakilin aynı il sınırları içinde olmak kaydı ile, Şirket doktorunun kararıyla konuta gidecek ambulansı veya doktor ücretini sene içinde 3 olaya kadar olay başına 300 TL olarak karşılayacaktır.
  Acil durum kararını Şirket doktorları verecek olup, acil durum niteliğinde olmayan talepler nedeniyle tahakkuk edecek olan ücretleri sigortalı kendisi ödeyecektir.
  Şirket hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu hizmet verilse de şirket, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir.
 • Otel Hizmeti
  Konutta meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz hale gelir ise ve onarım 24 saati aşarsa, sigortalının talebi ve şirketin onayı ile, konutta sürekli ikamet eden en fazla 5 kişi için, 3 güne kadar 3* veya 4* otellerde konaklama (standart oda+ kahvaltı) masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır. Ancak, seçilecek olan otel konuta en yakın anlaşmalı otel olacaktır. Otelde yapılan telefon, bar, restaurant, vb. ekstra masraflar sigortalıya aittir.
 • Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması
  Sigortalının ikamet ettiği il dışında seyahatte bulunduğu esnada, sigortalı'nın Konut'undaki hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı'nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Sigortalı'nın (1 kişi) Konut'a dönüş masraflarını ödeyecektir.
 • Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları
  Sigortalının ikamet ettiği il dışında seyahatte bulunduğu esnada, Lehdarlardan birinin Konut'ta ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kalması halinde, Şirket, Sigortalı'nın konutuna dönebilmesi için mümkün olan durumlarda 1 kişinin otobüs biletini temin edecektir.
  Bu menfaat, sadece, Sigortalı'nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.
 • Vefat halinde cenaze nakli
  Sigortalı'nın vefatı halinde Şirket cenazenin Türkiye sınırları içinde Daimi İkametgah'a nakli için gerekli organizasyonu yapar, cenazenin ve kalan eşyaların naklini temin eder.
  Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamı dışındadır.
 • Güvenlik Şirketi
  Konutta meydana gelen su basması, yangın ve patlama sonucu hasar durumunda, sigortalının talebi ve şirketin onayı ile, konutu koruma ve gözetim altına alma masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır. Konutun güvenliği sağlanıncaya kadar yılda bir kereye mahsus olmak üzere maksimum 3 gün hizmet verilir.
 • Hastanede Yatma Durumunda Yardım
  Konutta meydana gelen bir hasar sonucunda Sigortalının hastanede yatması gerekirse ve yatış süresi 2 günü aşarsa aşağıdaki hizmetlerden birisi Şirket tarafından karşılanacaktır. Bu hizmet yılda 3 defa ve her olay başına 300 TL ile sınırlı olmak üzere verilir.
  A) Refakatçinin bir defaya mahsus hastaneye nakli.
  B) Çocukların (16 yaş altındaki) akrabaların yanına refakatçi eşliğinde bir defaya mahsus nakli.
  C) Çocuk bakımı (Azami 48 saat ve sadece İstanbul, Ankara, İzmir'de).
 • Acil Mesajların İletilmesi
  Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıdaki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.
 • Tıbbi Danışma
  Sigortalı'nın karşılaştığı sağlık problemi konusunda Şirket Tıbbi Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane ve teşhis merkezleri adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur, ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Bu teminatla ilgili tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.
 • Sigortalı Faturalarının Ödemesi
  Sigortalı geçirdiği kaza sonucunda doktor onayı ile konutundan veya yatırılmış olduğu hastaneden ayrılamıyor ve yardım edecek yakını yok ise, konutunun abone faturalarının bedelleri sigortalı tarafından ödenmesi koşulu ile, tedavi ve nekahat devresi süresince (En fazla 3 ay süre ile) Şirket görevlileri Sigortalı namına faturaların ödenmesi işlemini yapacaktır.
 • Pet Line
  Sigortalının evcil hayvanıyla ilgili acil olan veya olmayan sorunlarında Şirket'e başvurması halinde Şirket, sigortalıyı anlaşmalı veteriner ile görüştürerek gerekli yardımın alınmasını sağlayacaktır. Veterinerin evcil hayvanı görmesi gerektiği durumlarda, sigortalının yapmış olduğu tüm veteriner harcamaları sigortalının kendi sorumluluğundadır. Ancak organizasyon olarak Şirket, sigortalıya her türlü desteği sağlayacaktır.
 • Hukuki Danışma
  Sigortalı'nın hukuki bir konu ile ilgili talebi üzerine, 365 gün 24 saat boyunca, LİBERTY SİGORTA tarafından alanında uzman bir hukuk danışmanı ile görüştürme yapılarak hukuki danışmanlık hizmeti verilecektir. Yapılacak danışmanlık hizmetinde herhangi bir hukuki döküman hazırlanmayacak, yasal işlemlerin Sigortalı adına ifa/ikmalini kapsamayacaktır.
 • Profesyonel Ev Hizmetleri Organizasyonu
  Şirket tarafından yönlendirilecek ve kontrol edilecek, şirketler ve profesyonellerin oluşturacağı bir hizmet ağı, müşterinin talepleri sonucu doğacak tamirat işlemlerini, bitirilene ve müşteri memnuniyeti sağlanana kadar yerine getirecektir.
  Acil hizmetlerin düzenlemesi ile ilgili olmayan her türlü durum için, Şirket Sigortalı'nın isteği üzerine, aşağıda belirtilen konularda hizmet ve tamiri verebilecek profesyonelleri veya hizmet birimlerini mesai saatleri içinde konuta gönderecek ve bilgi sağlayacaktır.
  Ev yardım organizasyon hizmetlerinde bağlantı Tur Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı'nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.
  Tur Assist, her türlü makul kontrolu dışındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dışındaki olağanüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meşgul olması veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının sonucu olarak, kendi namına yaptırım uygulayamayacağı hiçbir doğrudan hizmeti sağlamayacaktır.

  Su / Sıhhi Tesisat / Kalorifer Tesisat İşleri (Doğalgaz Tesisatı hariç)
  Su, sıhhi ve kalorifer tesisatının (doğalgaz tesisatı hariç) tamiri için hasar alanının kırımı, atımı ve tamirini kapsar.

  Fayans / Kalebodur
  Fayans, kalebodur, karo ve çini gibi ıslak zeminlerin kırımı, atımı ve kapatılma işlerini kapsar.

  Elektrik
  Elektrik, telefon, bilgisayar hatları gibi işleri kapsar.

  Çelik/Ahşap/Alümünyum/PVC kapı-pencere-doğrama tamir İşleri
  Hasar gören çelik, ahşap, alüminyum ve pvc kapı, pencere, kepenk, korkuluk vb işlerin tamirini ve gerekiyorsa değişim işlerini kapsar.

  Boya
  Her türlü boya ve izolasyon işlerini kapsar.

  Cam
  Kırılan her türlü camın değiştirilmesi işlerini kapsar.

  Sıva / Duvar İşleri
  Sıva, beton, şap ve tuğla-biriket türü duvar tamir işlerini kapsar.

  Alçıpan / Kartonpiyer İşleri
  Alçıpan / kartonpiyer tamiri ve yenilenmesi işlerini kapsar.

  Yer Döşeme Ahşap İşleri (Parke, Halıfleks, Mineflo, Lambiri Ahşap Kaplama vb.)
  Her türlü parke, halıfleks, mineflo, muşamba gibi yer kaplama malzemelerinde ortaya çıkacak hasarın tamiri ve değişimini kapsar. Halı vb. eşyalar kapsam dışıdır. Yer-Duvar lambiri ahşap kaplama, pencere ve kapı gibi ahşap işlerinin tamiri ve yenilenmesini kapsar. Her türlü dolap, ahşap eşya vb. parçaların tamiri veya yeniden yapılması kapsam dışıdır.

  PVC / Demir / Alüminyum Doğrama İşleri
  Kapı, pencere, panjur, dükkan kepenkleri gibi kısımların tamiri ve yenilenmesini kapsar.

  Tavan Kaplama / Asma Tavan İşleri (Taşyünü vb.)
  Tavan veya asma tavan kaplama malzemelerinde ortaya çıkacak tamir ve değiştirme işlerini kapsar.

  Çatı / Dere tamir İşleri
  Her türlü çatıda ortaya çıkabilecek hasarların tamirini veya direne işini yapan dere ve oluk tamiri ve bakımını kapsar.

 • Bilgi Ve Organizasyon Servisi
  Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Tur Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı'nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.
  Turistik Bilgiler
  Şirket, Sigortalı'nın isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlayacaktır. Seyahat acentaları, turizm ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir.

  Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
  Sigortalı'nın talebi üzerine Türkiye'de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi sağlayacaktır.

  Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
  Sigortalı'nın talebi üzerine hastane, doktor, hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans şirketleri ile ilgili adres ve telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır.

  Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler
  Sigortalı'nın talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat işletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car şirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

  Döviz kurları bilgileri
  Sigortalı'nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir.

  Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi
  Sigortalı'nın talebi üzerine çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

  Konaklama ile ilgili bilgi
  Sigortalı'nın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

  Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
  Sigortalı'nın talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

  Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
  Sigortalı'nın talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilecek ve münkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır.

  Özel günler için organizasyon
  Doğum günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

  Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
  Sigortalı'nın talebi üzerine yaşlılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

  Tercüme hizmetleri
  Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

  Çiçek gönderme hizmetleri
  Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılacaktır.

  Diğer bilgi hizmetleri
  Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri.
Klima Kombi Bakım

Liberty Sigorta, işbu sigorta kapsamında poliçede yazılı riziko adresinde çalışır ve kullanımdaki kombi ve klimanın her biri için yılda bir kereyi aşmamak üzere ücretsiz kombi  ve klima bakım hizmeti sağlayacaktır. Bakım, garanti süresi bitmiş, çalışır durumdaki kombi ya da klimaya yapılır. Kombi bakımı kapsamında, filtre temizliği, yanma beki bakımı ve yanma ayarı hizmeti verilir. Klima bakımı kapsamında filtre temizliği ısıtma ve soğutma işlemini yapabilme kabiliyeti ölçümü hizmeti verilir. Sigortalının onayına bağlı olarak tamiratın gerekli olduğu hallerde,  işçilik ve yedek parçada asgari %10 olmak üzere %30'a varan değişen indirim oranları ile hizmet sağlanacaktır.

Hizmetten faydalanabilmek için 0850.222.555.7 no’lu telefonun aranması ve randevu alınması gerekir.  Kombi veya Klima bakım randevuları maksimum 14 gün içinde 09:00 ile 18:00 saatleri arasında oluşturulacaktır.

İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLAR
Yangın Ek Teminatlar
 • Fırtına
  Şiddetli rüzgarın ya da rüzgarın sürüklediği maddelerin çarpması neticesinde sigortalı mallarda meydana gelecek zararlar temin edilmektedir.
 • Deniz Taşıtları Çarpması
  Sigortalıya ait olmayan motorlu veya motorsuz deniz araçlarının sigortalı mallara çarpması neticesinde meydana gelebilecek maddi zarar temin edilmektedir.
 • Sel Su Baskını
  Su baskınları, deniz kabarmaları ( gelgit ve tsunami hariç ), kanalizasyon, dere, nehir, çay ve kanal taşmaları sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir.
Deprem ( Bina ve Eşya )

Bu teminat, deprem, deniz depremi ve yanardağ püskürmesi neticesinde sigortalı mallarda ve varsa binada meydana gelecek maddi zararları temin etmektedir.

Aile Mesuliyeti

Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, sigortalı ve birlikte ikamet ettiği aile bireylerinin ve periyodik tıbbi bakımları yapılmış evcil hayvanlarının konut dahilinde ve/veya haricinde T.C. sınırları dahilinde üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar poliçede belirtilen limite kadar teminata dahildir.

Ferdi Kaza

Sigortalı ve birlikte ikamet ettiği aile bireylerinin ve SGK' ya kayıtlı personelinin poliçe geçerlilik süresi içinde konutta başına gelebilecek kaza sonucu oluşabilecek ölüm, sürekli sakatlık ya da tedavi masrafları poliçede yazılı limitlerle sınırlı olmak üzere teminata dahildir. (Kaza ile ani ve beklemedik ve dış olayların etkisiyle ölüm, sakatlanma veya yaralanma kastedilmektedir).

Elektronik Cihaz

Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, konutta bulunan televizyon, dvd, oyun konsolları, video, müzik seti, bilgisayar ( Lap-top ve masaüstü ), printer, merkezi ısıtma sistemi, elektronik kumandalı panjurlar, otomatik garaj kapıları, anten sistemleri, her türlü güvenlik sistemleri, mutfak cihazları (Fırın, mikrodalga fırın, buzdolabı, derin dondurucu), temizleme cihazları (Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, çevirmeli-vakumlamalı kurutucular) gibi elektrik kontrollü, sabit ya da taşınabilir cihazlar çalışır durumda iken ya da aynı riziko adresi içerisinde temizleme, bakım, onarım, değişiklik yapma ve yer değiştirme sırasında veya dururken önceden bilinmeyen ve ani olarak ortaya çıkabilecek maddi zararlar poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.

Muafiyet: Beher sabit ve/veya elektronik kontrollü cihaz hasarında, 100 TL' den az olmamak üzere hasarın %10' u oranında; seyyar ve taşınabilir cihazda ise hasarın %25' i asgari 200 TL tenzili muafiyet uygulanacaktır.

Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları 3.Maddesi 'Teminat Dışında Kalan Haller' başlığı altında sıralanan istisnalara ek olarak aşağıda yazılı haller veya cihazlar teminat kapsamı dışındadır:

(1) Sigortalı konut dışında meydana gelen hasarlar, (2) Aşınma-yıpranma, çürüme, kirlenme, çizik, sıyrık gibi estetik kusurlar, (3) Valf ve tüplerde meydana gelen hasarlar, (4) Fotoğraf makineleri, Telsiz-Telefon, Cep Telefonu ve Elektrikli Mutfak El Aletleri, (5) Poliçe başlangıç tarihi itibariyle 5 yaş ve üzeri olan cihazlar (6) Makine/Cihazların 3.Şahıslara verilmesi sonucu meydana gelecek hasarlar ve kayıplar, (7) Cihazlarda kullanılan programlar ve her türlü veriler, (8) Kullanımda olmayan cihazlar, (9) Garanti kapsamına giren hasarlar.

 • Elektrik Hasarlarına Bağlı Gıda Bozulması
  Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, konutta çalışır vaziyette bulunan buzdolabı ve derin dondurucuların, sigorta kapsamında temin edilen riskin gerçekleşmesi sonucu çalışmaması nedeniyle gıda maddelerinin bozulması poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir. Elektrik kesintisi sonucu oluşacak gıda bozulmaları teminat haricidir.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız