• En Yakın Acente

  Yakınımdaki Acenteler

  YAKINDAKİ SERVİSLERİ ARAYIN
 • Online İşlemler

  Kullanıcı İşlemleri

  Poliçe Sorgulama

  Hasar Hizmet Merkezi

  0850 222 555 7
 • Birleşme İşlemi
  Duyurusu 
  Ticaret Unvanı :
  Liberty Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)
  Ticari Adresi :
  Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 13/3, Ümraniye, İstanbul


  Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 969/12 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

  Yüklenme Tarihi :17.07.2018

HASAR İŞLEMLERİ

Güçlü, Büyük ve Girişimci...

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası

1. Amaç ve Kapsam
Liberty Sigorta A.Ş. Bilgilendirme Politikası, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ticari sır kapsamı dışındaki bilgi ve açıklamaların, Şirketimizin vizyon ve hedefleri ile ilgili gelişmelerin, finansal veya finansal olmayan bilgilerin kamuya ve tüm menfaat sahiplerine zamanında, anlaşılır ve hızlı bir şekilde iletilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını ele alır.

Bilgilendirme politikasında değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar Genel Müdür onayından sonra şirketimiz internet sitesinde www.libertysigorta.com.tr/ yayınlanarak kamuya duyurulacaktır.

2. Yetki ve Sorumluluk
Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu politikanın yönetimi, izlenmesi, sürekliğinin sağlanması, takibi, geliştirilmesi, kamunun aydınlatılması süreçlerinin etkinliği Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır.

27.04.2011 tarih ve 2011/08 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim ilkelerine İlişki Genelge" doğrultusunda, şirketimizde, Genel Müdür başkanlığında "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu ve bilgilendirme konusundaki görev ve yükümlülüklerini, Şirket yönetim kurulu ile işbirliği içinde yerine getirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumuna ve bu doğrultuda yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlayarak her yılın Mart ayında Şirket Yönetim Kuruluna sunar ve bir örneğini Hazine Müsteşarlığına gönderir.

Şirketimizin,

 • Strateji, plan ve beklentiler, hedef ve vizyon konularındaki bilgilendirmeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür,
 • Diğer konulardaki bilgilendirmeleri ise Genel Müdür veya Genel Müdür tarafından uygun görülen Şirketimiz çalışanları tarafından yapılabilir.

3. Kamuoyunu Bilgilendirme Esasları ve Araçları

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Mali tablolar, Sigortacılık Mevzuatına, Hazine Müsteşarlığınca yapılan düzenlemelere ve diğer ilgili diğer yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve uluslararası denetim standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak ilgili yönetmelikler çerçevesinde ilan edildikten sonra şirketimizin internet sitesinde yayımlanır.

Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporları uluslararası standartlara, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra şirketimizin internet sitesinde yayımlanır.

Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketimiz internet sitesi, bilgilendirme çalışmaları kapsamında aktif olarak kullanılmaktadır. Kurumsal Yönetim ilkelerinin ve düzenleyici kurumların öngördüğü bilgi ve veriler ile sigortacılık mevzuatı uyarınca kamuya duyurulması gereken bilgiler, internet sitemizde ve Bilgi Toplumu Hizmetleri sitemizde yer almaktadır. Ayrıca Şirketin Bilgilendirme Politikası ve Grup Etik Kuralları da internet sitesinde yer alır. Şirketimiz internet sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına azami özen gösterilmektedir.

4. Güncellemeler

Bu politika, her yıl gözden geçirilerek yukarıda bahsedilen maddelerde değişiklik olması halinde güncellenerek Yönetim Kurulu onayına sunulur ve onay sürecinden sonra kamuya açıklanır.